About Us

SERVICE

img


 

 

หลักสูตรการปฏิบัติงานในที่สูง ( WORK AT HEIGHT )
เหมาะสำหรับงานติดตั้งหรือซ่อมแซมหลังคางานขึ้นโครงสร้างและงานปีนเสาติดตั้งสัญญาณ เป็นต้น (ผู้เข้าอบรม 15 - 20 ท่านต่อคอร์ส)


 

 

หลักสูตรการปฏิบัติงานด้วยระบบเชือก ( ROPE ACCESS & WORK AT HEIGHT )
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกอย่างมืออาชีพ ระยะเวลาการอบรมต่อครั้ง 6 วันโดยแบ่งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติ 5 วัน และทดสอบ 1 วัน
( ผู้เข้าอบรม 10 ท่านต่อครั้ง )


 

 

หลักสูตรการปฏิบัติงานบนเชือก ( ROPE WORK & ACCESS TECHNIC )

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโรยตัวปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในแนวดิ่ง อาทิ โรยตัวทาสี ซ่อมแซมอาคารสูง งานทำความสะอาดกระจก ตรวจเช็คเครื่องจักรบนที่สูง ซ่อมบำรุงลิฟต์ เปลี่ยนชิ้นอะไหล่ในพื้นที่สูง หรืองานที่ไม่สามารถตั้งนั่งร้านได้ ระยะเวลาการอบรม 2 วัน และการทดสอบ 1 วัน
( ผู้เข้าอบรม 10 ท่านต่อครั้ง )


 

 

 

หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการทำงานบนที่สูง ( INTRODUCTORY FOR ROPE WORK INSPECTOR COURSE )  

เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงอาคารที่สูงที่ต้องทำงานด้วยระบบเชือก เช่น จ.ป. เจ้าของอาคาร,ผู้ทำงานเกี่ยวกับระบบเซฟตี้อาคารสูง / โรงงาน ฯลฯ เพื่อใช้ตรวจอุปกรณ์และระบบการทำงานของผู้รับเหมา ระยะเวลาการอบรม 1 วัน( ผู้เข้าอบรม 15 - 20 ท่านต่อรอบ )

Looking for Professional Approach and Quality Services ?